हनिमुनचा भयावह शेवट


हनीमुनची ती रोमांचक दिवसांची सुट्टी संपवुन आम्ही पुण्याला परतत होतो. बैगलोर-पुणे नागरकॉइल एक्सप्रेस ने परतीचा प्रवास होता. गाडी वेळेत संध्याकाळी ८ वाजता प्लॅटफॉर्मला लागली. बोगी नंबर वगैरे शोधुन सामान सावरत आत मध्ये शिरलो.

आत मध्ये शिरत असतानाच बायको मला म्हणाली, “ए ती मुलगी बघ ना कशी बघती आहे तुझ्याकडे!” मी लगेच शोधाशोध केली. आमच्या कंपार्टमेंट पासुन काही सिट दुरुन एक २५वीशीतली मुलगी टक लावुन बघत होती. बायको पुढे म्हणाली.. “अशी काय बघती आहे ती? तु काही आणि एवढा स्मार्ट, हॅडसम वगैरे नाही आहेस बरं का!!”

आमची ए/सी केबीन पुर्ण रिकामी होती. कुणाचेच रिझर्वेशन नव्हते. त्यामुळे पुण्यापर्यंत या पुर्ण केबीनमध्ये आम्ही दोघचं या विचाराने खुश झालो. सामान अस्ताव्यस्त फेकुन मस्त ताणुन दिली. थोडा आराम झाल्यावर मी कानात हेडफोन घुसडुन बायकोच्या मांडीवर पहुडलो तर बायको कुठलेतरी पुस्तक वाचत बसली. थोड्यावेळाने सहजच डोळे उघडले तर ती मगाचची मुलगी उघड्या दारातुन हळुच आत मध्ये वाकुन बघत होती. तिला बघुन जाम घाबरलो आणि ताडकन उठुन बसलो. मला उठलेला बघुन ती तेथुन निघुन गेली. नंतर माझे लक्षच लागत नव्हते. सारखे दाराकडे लक्ष जात होते. शेवटी न रहावुन हळुच उठलो, दार किलकिले करुन बाहेर बघीतले. ती मुलगी तिच्या जागेवरुन मागे वळुन बघत होती. पटकन आत घुसलो आणि दार लावुन घेतले. कडी लावीन म्हणलं तर हाय रे दैवा. भारतीय रेल ची दाराची कडी तुटलेली. मग दार तसेच ओढुन घेतले.

काही वेळाने दारावर ‘टक-टक’ झाली. आम्हाला वाटलं टी.सी आहे म्हणुन दार उघडले. तर परत तीच मुलगी दारात उभी. २-४ क्षण शांतते गेले. ती सारखी माझ्याकडे आणि बायकोकडे आळीपाळीने बघत होती. शेवटी तिने बायकोला “आत येउ का?” विचारले. आता नाही कसं म्हणायचे म्हणुन तिला आत बोलावले. ती समोरच्या बाकावर बसली आणि आम्ही दुसऱ्या बाजुला. परत २-४ क्षण शांततेत. तीची ती भयानक नजर दोघांवर खिळुन होती.

शेवटी तीच बोलली जराश्या चिडक्या आवाजात.. ‘मगाशी तुम्ही दोघं काय करत होतात?’
आम्ही: ‘मगाशी? कधी? काही नाही.. का?’
थोडा वेळ खाउन ती बोलली, “मी बघीतलं ना मगाशी, हा तुझ्या मांडीवर झोपला होता!”
आम्ही: “??? !!!”
शांतता…..
आम्ही: “मग?”
ती: “मग म्हणजे? असं चालतं का?”
आम्ही: “अगं आम्ही नवरा बायको आहोत. नुकतेच लग्न झालेय.”
ती: “कशावरुन? कशावरुन तुम्ही खोटं नाही सांगत?”
आम्ही: “?????!!!!! मग एकदम मला सुचले मी माझ्या आणि बायकोच्या हातातली अंगठी तीला दाखवली.. हे बघ..”
आपल्या चेहऱ्यावर अस्ताव्यस्त ओघळणाऱ्या केसांना मागे सारत ती जरा रिलॅक्स झाली. “मग ठिक आहे” चेहऱ्यावर हास्य आणत ती म्हणाली. मग एकदमच हात पुढे करुन म्हणाली..”मी शोनाली.. तुम्ही??”
मी हात पुढे केला.. तशी तिच्या चेहऱ्यावरचे हास्य परत गेले.. “तु नको शेक-हॅड्स करुस.. तुझं लग्न झालयं.. तु करं गं असं म्हणुन तीने बायकोला शेक-हॅड केले”

पुढचे काही क्षण परत शांततेत. ती सरळ टक लावुन आमच्याकडे आळीपाळीने बघत होती. पापण्यांची हालचाल सुध्दा अगदी कमीच. आम्ही मात्र विचारात गर्क. “कोण आहे ही? थोडी वेडी वगैरे आहे का?” तेवढ्यात कंपार्टमेंटचे दार उघडुन एक बाई आत आली. शोनालीला बघुन तिच्या चेहऱ्यावरचा ताण निवळला. “अगं तु एकडे काय करत आहेस चल तिकडे!” असं म्हणुन तिने तिला जवळ जवळ ओढलेच. जाताना, “स्वॉरी हा..तुम्हाला उगाचच त्रास” म्हणुन गेली सुध्दा.

ती गेल्यावर आम्हाला जरा मोकळ मोकळ वाटलं. पण आमचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. काही वेळातच ‘ती’ परत आलीच. आल्यावर ते डोळे तसेच रोखुन धरलेले.. भयानक. केस मोकळे होते. चेहऱ्यावर संशयाचे भाव. येउन परत समोर बसली आणि बायकोला म्हणाली, “हा तुला फसवतोय!’

आम्ही: “???!!!!!??”
ती: “बघ, लक्ष ठेव, मगाशी सारखा माझ्याकडेच बघत होता. तुला फसवणार तो!!”
माझ्या मनामध्ये एवढ्या शिव्या येत होत्या ना!! म्हणंलं सरळ हिला धरुन बाहेर काढावं. तेवढ्यात बायकोने विषय बदलला. मग तीच म्हणाली, “तुम्हाला नटं कोण आवडतो. मला तर बाबा शाहरुख खान आवडतो..” आणि परत गंभीर होत..”आणि तुम्हाला कोण आवडतो? शाहरुखच ना?” (आमची काय हिम्मत नाही म्हणायची.)

मग तिने बायकोला विचारले “तु काय करतेस गं?”. बायको म्हणाली..’मी जॅपनीज ट्रांसलेशन करते. इंग्लीश टु जपानी” तशी एकदम उड्या मारत नाचायलाच लागली.. आणि टाळ्यावाजवत गाणं म्हणायला लागली..”मेरा जुता है जपानी..”

तीचा तो आवतार बघुन बायको जाम घाबरली होती.. आणि मी पण. आम्हाला शांत बघुन मध्येच थांबुन म्हणाली..”तुम्ही शांत का? म्हणा ना गाण माझ्याबरोबर..” आणि परत तिचा तो भयावह नाच चालु.

शेवटी मी तीथुन बायकोला घेउन बाहेर पडलो आणि तडक तिच्या आईकडे गेलो. आई डुलक्यांमध्ये मग्न होती. तिला जागे केले आणी झालेला प्रकार सांगीतला. ती परत आमच्या कंपार्टमेंटमध्ये आली आणि तिला घेउन गेली. नंतर आम्हाला परत ‘स्वॉरी’ म्हणाली. ती म्हणे थोडी मानसीक पेशंट आहे, तीला ट्रीटमेंट साठी मुंबईला घेउन चालले होते. म्हणलं, “ते सगळ ठिक आहे हो पण तिला थोडं सांभाळा ना.. सारखं इकडेच येती आहे ती..”

नंतरचे तास आम्ही कसे काढले कुणास ठाउक. शोनाली नंतर कंपार्टमेंट मध्ये आली नाही. पण ती होती. बाहेर दारापाशी होती. उघड्या फटीतुन आत पहायचा प्रयत्न करत. जाणवत होतं ते आम्हाला. आम्ही शेवटी एकदम वरच्या बर्थ चा आसरा घेतला आणि लाईट मालवुन झोपुन गेलो. पहाटे कधी तरी जागं आली. कॉफीसाठी बाहेर पडलो तेंव्हा ‘फुल्ल खुन्नसने’ ती आमच्याकडे बघत होती. पुणे स्टेशन आल्यावर मागे पुढे नं बघता सरळ बाहेर पळत सुटलो, रिक्षा पकडली आणि तडक घर.

विथ ड्यु रिस्पेक्ट टु हर मॉम, आणि तिच्या आजारपणाची मला खिल्ली ही उडवायची नाही. पण आमच्यावर ओढवलेले ते भयानक तास वर्णन करण्यासाठीच हा लेख. ते पापण्या क्वचीत हलणारे डोळे, ते मोकळे केस, तो ‘मेरा जुता है जपानी’ वरचा टाळ्या वाजवतचा नाच. कध्धीच विसरु नाही शकत..!!

Advertisements

20 thoughts on “हनिमुनचा भयावह शेवट”

 1. Baapre!!!

  kata angavar ala!!!

  “ha tumhala fasavnaar”ase tine tumachya bayukola mhatalyavar tumachi kay avastha jhali asel.

  jaudya ata ek chan sa romantic movie la jaa…

  wish you all the best for your married life.

  -Abhi

 2. mi vachatana jara suspence zali,mala vatalay ki ti mulagi chor ahe ki kay,ani tichi aai jevha compatrment madhe ali tevha samor kay honar asa mi dusrach vichar kela,pan zalela anbhav khup masta lihila,tyachamadhe suspence ,triller,hota

 3. का कुणास ठाऊक, ती नटरंगवाली सोनाली व्हिज्युअलाईज झाली…
  भन्नाट दिसेल अशा वेडी बिडीच्या रोलमधे!

 4. athavani fakta japanyasathi astat ani tumchya athvaninmadhye tar suspence ,triller,hota ata he athavan tumhhala pretyek traveling madhe rahanar
  wish you all the best for your married life.

 5. haha….tumchi kay awastha zali asel hasu ki radu 🙂
  Khup chan warnanr karta ha but tumhi..as watat ki wachtana samor paht ahot dolyanne..ani wachta wachta apoaap imagn kel jat 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s