जिंगल बेल्स


“अहो.. ऐकलत का?, सॅंन्टा भाऊजी आलेत”, दरेकर वहिनी एका हाताने दार उघडत तर दुसऱ्या हाताने चेहरा पदराने टिपत म्हणाल्या.

सॅंन्टाचे नाव ऐकताच बन्या आणि चिंगी, “सॅंन्टा काका आले, सॅंन्टा काका आलेssss” करत बागडत बाहेर आले.

मागोमाग दरेकर काकाही चट्यापट्याचा पायजमा आणि पोटाच्या वर गेलेला गंजीफ्रॉक निट करत बाहेर आले.

उन्हाने लाल-गुलाबी झालेला सॅंन्टा हाश-हुश करत समोरच्या सोफ्यावर विसावला. नेहमी कडक आणि लालं भडक कपड्यात वावरणाऱ्या सॅंन्टा चे कपडे चुरगळलेले होते, लाल-भडक रंग सुध्दा उन्हाने उडला होता. हातातले बेचके त्याने कडेलाच फेकले आणि कपाळावरचा घाम पुसु लागला. दरेकव वहिनी तेवढ्यात पाणी घेउन बाहेर आल्या.

बन्या आणि चिंगी हॉलच्या एका कोपऱ्यात सॅंन्टाने कोपर्य़ात फेकलेल्या त्या गाठोड्याकडे बोटं दाखवत खुसपुसु लागले.

“अरे ये ये.. सॅंन्टा, ये.., कधी आलास गावावरुन?” दरेकर काका कौतुकाने सॅंन्टाकडे बघत म्हणाले.

“छ्या.. दमलो बुवा.. होतं नाही आता कामं..” सॅंन्टा अजुनही दम खातं होता..
“का रे? काय झालं?” दरेकर काका आश्चर्याने म्हणाले
“वय झालं आता!! डॉक्टरांनी बि.पी.ची गोळी चालु केली नाही का..” सॅंन्टा सोफ्यात आपलं बुड खुपसत म्हणाला.. “बरं ते जाऊ देत, वहिनी जरा बाहेरच्या रेनडिसर्स ना थोडा पालापाचोळा टाकता का?”
“हो हो.. टाकते की, दमले असतीला ना ते बिच्चारे”, दरेकर वहिनी खिडकीतुन बाहेर बघत म्हणाल्या.

“बोला सॅंन्टा महाशय, कसे आहात? काय म्हणतोय तुमचा क्रिसमस?” दरेकर काका सॅंन्टा जवळ सरकत म्हणाले.

“कसला क्रिसमस आणि कसलं काय? सगळीकडे आपली जागतीक मंदीची लाट आणि त्याचीच चर्चा. डिस्काऊंटच मिळेनासा झालाय, मग होलसेल मध्ये माल घेउ तरी कसा मी?”, सॅंन्टा वैतागुन म्हणाला.. “थोडंफार तरी प्रॉफीट निघायला नको का रावं? आम्हाला पण घरं चालवायचीच की”

“हम्म..” दरेकर काका उसासे सोडत म्हणाले
“मी तर कंटाळलो आहे बाबा आमच्या देश्याला. तुमच्या भारतात काही सोय होइल का हो माझी?” सॅंन्टा
“होईल ना.. आजकाल जेष्ठ नागरीक मंच आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढणारे एन.जी.ओ जोरदार आहेत. येऊन जा नं इकडं”, दरेकर काका
“असं म्हणता? बर तुमच्या ओळखीत असेल कोणी तर मायग्रेशन साठी करा कि राव प्रयत्न, थोडा शब्द टाकलात तर होऊन जाईल काम..” सॅंन्टा अजीजीच्या स्वरात म्हणाला..

तेवढ्यात दरेकर वहिनी रेनडिअर्सना खाणं टाकुन आत आल्या.. “भाऊजी, जोडी वाळली की हो.. खायला घालत नाही की काय त्यांना? का रेनडिअर्स मध्येही झिरो-फिगर्स चे लोण पसरले आहे?” स्वतःच्याच विनोदावर हासत दरेकर वहिनी सॅंन्टासाठी काहीतरी खायला करायला आत गेल्या.

“नाही म्हणजे तुमच्या भारत देशात सगळं खपत, सगळं चालतं म्हणुन म्हणलं.. आमच्या इकडे पडलेले सिनेमे सुध्दा जरा हवा करुन इकडे पाठवले की जोमाने धंदा करतात.” सॅंन्टा
“हे मात्र खरं.. पण सॅंन्टा, तुला इथे नोकरी करायची असेल तर मराठी निट शिकुन घे रे बाबा.. उद्या उगाच त्याच्यावरुन इश्यु होयला नको.. काय?” दरेकरकाका
“नाही, काही इश्यु व्हायचा नाही, मी निट शिकुन घेतले आहे, माझा बायो-डाटा पण मराठीतच लिहिला आहे मी. देतो पाठवुन उद्या.. बघा जरा तुमच्या आफिसातच काही होतं असेल तर. डिलिव्हरीचि काही कामं असतील तर करत जाईन. तरणाबांड होतो तेंव्हा १०० घरं कव्हर करायचो दिवसाला. आता इतके होतं नाही.. पण तरी जमवतो कसे तरी.” सॅंन्टा

दरेकर वहिनी आतमधुन पॉपकॉर्न्स, वेफर्स, चिवडा आणि आलं-गवती चहा वापरुन बनवलेला चहा घेउन आल्या.

बन्या आणि चिंगीचि अजुनही चुळबुळ चालु होती. हे सॅंन्टा काका गाठोड्यातुन काहीच का काढत नाहीत याचे कोडं त्यांना उलगडत नव्हते.

“काय बनोबा, पुढच्या वर्षी दहावी ना? आणि तु गं चिंगे? तुझा कसा चालला आहे अभ्यास?”
सॅंन्टा च्या तोंडुन अभ्यासाचा विषय निघताच दोघांचेही चेहरे पडले.

“होssssहो.. होssss हो..” सॅंन्टा मनापासुन हसला.. बरं ते जाऊ देत. बोला काय हवं तुम्हाला क्रिसमसला?” गाठोड्याकडे वळत सॅंन्टा म्हणाला

बन्या किंवा चिंगी काही बोलणार एवढ्यात दरेकर काका म्हणाले, “सॅंन्टा, त्यांना तसं बरंच काही हवं असतं, पण खरं त्यांना ज्याची गरज आहे ते कदाचीत तुझ्या पोतडीत नाही. त्यांना हवे आहेत तुझे आशीर्वाद, कष्ट करण्यासाठी लागणारे बळ, सचोटी, सत्याच्या पातळीवर खरं उतरण्यासाठी लागणारी हिम्मत आणि निरोगी आयुष्य नावाची संपत्ती आयुष्यभर टिकवण्यासाठी लागणारी मेहनत.

आम्हा माणसांना फुकटात गोष्टी मिळवण्याची इतकी सवय लागली आहे की आजकाल बहुतेक सर्व जण कमी श्रमात जास्तीत जास्त गोष्टी मिळवण्याच्या प्रयत्नात असतात. काही जण त्यात यशस्वी होतातही. पण हे यश चिरकाल टिकणारे नसते. माझ्या मुलांनी ह्या इतर लोकांसारखे होऊ नये असे मला वाटते..” दरेकर काका धिरगंभीर होत म्हणाले.

आपले बाबा हे काय भलते सलते मागत आहेत हे न कळुन बन्या व चिंगी बावचळले होते.

सॅंन्टा ने एकवार दरेकर काका, दरेकर वहिनी आणि मग बन्या, चिंगी कडे बघीतले.

मग सोफ्यावरुन उठला आणि गाठोडे पाठीवर टाकत तो म्हणाला, “मुलांनो, कदाचीत तुम्हाला तुमचे बाबा काय मागत आहेत ते आत्ता कळणार नाही, पण फार मोठ्ठी गोष्ट मागीतली आहे त्यांनी. आणि ते म्हणतात त्या प्रमाणे त्या गोष्टी खरंच माझ्या पोतडीत नाहीत. मुलांनो जेंव्हा तुम्ही संसारी व्हाल, आणि त्यानंतर वयस्कर व्हाल तेंव्हा तुम्ही कॉलेज मध्ये कुठली जिन्स वापरली होती, कुठल्या ब्रॅन्ड चे तुमचे घड्याळ, बुट होते, फिरायला गाडी कुठली होती हे कोणी विचारणार नाही. तेंव्हा तुमच्या उपयोगी पडेल ती तुम्ही आयुष्यभर झटुन कमावलेली विद्या आणि ज्ञानच. ह्या भौतीक गोष्टींच्या मागे न धावता तुम्ही एकाग्रतेने, जिद्दीने तुमचे शिक्षण पुर्ण करा. मग मोठ्ठ झाल्यावर तुम्हाला ह्या सॅंन्टाची आवश्यकताच भासणार नाही. सर्व सुखं तुमच्या पायाशी लोळणं घेतील.

तुमच्या पिढीने जरं तुमच्यात दडलेले गुण शोधले आणि स्वकर्तुत्वावर विश्वास ठेवला तर तुम्हाला सॅंन्टाची गरजच पडणार नाही. आणि मग मी ही असाच घरी आरामात बसुन माझ्या मुल-बाळं, नातवंडांसमवेत क्रिसमस साजरा करु शकेन.

येतो मुलांनो मी, खुप मोठ्ठे व्हा, माझे आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी आहेत”

असं म्हणुन सॅंन्टा बाहेर पडला… दुस़या दरेकरकाकांच्या भेटीच्या अपेक्षेने…..

क्रिसमसच्या पुर्वसंध्येला, सर्व मराठी ब्लॉगर्सना डोक्यात भुणभुणणाऱ्या भुंग्याकडुन क्रिसमसच्या हार्दीक शुभेच्छा.

Advertisements

9 thoughts on “जिंगल बेल्स”

 1. खरच योग्य मत आहे दरेकरांचे

  असेच प्रत्येक वडिलांनाहि वाटत असणार यात शंका नाही

  बाकी सर्वाना क्रिसमसच्या हार्दीक शुभेच्छा.

  1. खरं आहे विक्रांत, आज जेंव्हा मी वडीलांच्या भुमीकेतुन बघतो तेंव्हा मलाही तसंच वाटतं.. आणि मला खात्री आहे जेंव्हा इतर युवकही वडीलांच्या शुज मध्ये स्टेप-इन करतील तेंव्हा त्यांनाही याच भावना जाणवतील

 2. अनिकेत एकदम मस्त झालीये पोस्ट आणि त्यामागच्या भावना. हे असे दरेकरकाका सगळ्यांच्या मनात असावेत…. असतीलच. 🙂 हॆपी हॊलिडेज व नाताळच्या शुभेच्छा! खासकरून लेकाला.

 3. मेरि खरिसमस व नुतन वरषैभिननदन सगलयनना

 4. mast lihilye post..ekach post madhech bharpur vishaya na haath lavlay..mastach….
  tumhala hi natal ani navavarshacya hardik shubhecha….!!

 5. Twitter चाळता चाळता ह्या नोंदीची लिंक मिळाली. नाताळच्या सुट्टीमुळे माझी वाचायची राहून गेली होती. मस्त लिहालय एकदम. दरेकरकाकाची मागणी एकदम रास्त.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s